[ภาพบรรยากาศ]การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทโรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน ประเด็นเรื่อง”การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก”

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทโรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน ประเด็นเรื่อง”การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556