[ภาพบรรยากาศ]การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2557 รุ่นที่1

ภาพบรรยากาศการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2557 โดยการซ้อมแผนจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างหนาแน่น และได้รับความรู้จากท่านวิทยากรอย่างครบถ้วน ในนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ขอขอบคุณ คุณอนุชา ทรงโสภา และคณะวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง