[ภาพบรรยากาศ]การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 ณ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

PS-MT-20140226_2-00