[ภาพบรรยากาศ]การประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้ง 3

ภาพบรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่3 เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับคปสอ.โพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557