ภาพบรรยากาศการรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

ภาพบรรยากาศการรับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

PHOSAI-AUDIT-1_2013-00