[ภาพบรรยากาศ]การเยี่ยมประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล

การเยี่ยมประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล โดยอาจารย์ลดาวัลย์ รวมเมฆ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556