ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ งานสมโภชน์ ปีพุทชยันตี โดยนาย เลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทรประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556