[ภาพบรรยากาศ] การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2556

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. สร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ ในการปรับตัวเข้ากับองค์การ
  2. ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  4. ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบสถานการณ์
  5. ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  6. ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่เข้าร่วมงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
  7. ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีความวิตกกังวลและหวาดกลัว