[ภาพบรรยากาศ] งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2557

[ภาพบรรยากาศ] งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดย คปสอ.โซน 2 ประกอบไปด้วย
คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.นาตาล คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ศรีเมืองใหม่ และ คปสอ.ตระการพืชผล