[ภาพบรรยากาศ] อำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2556

วันที 26 มิถุนายน 2556 อำเภอโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2556 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร มีคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2556 คือ Make health your “new high” in life,not casino online drugs. โดยวัตถุประสงค์การจัดงานคือ

  1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

นต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2556