[ภาพบรรยากาศ] โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อเพิ่มโอกาสผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการรักษาโรคนี้ จึงถือเป็นปัญหาสำคัญและรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยมักอยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน สปสช จึงร่วมมือกับมูลนิธิมเร็งท่อน้ำดีสัญจร เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะสร้างกระแสให้ชุมชน ประชาชน และเด็กนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญอันตราย และความเชื่อมโยงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และจะนำมาสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยทำการตรวจที่ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556