[ภาพบรรยากาศ]โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio pulmonary resuscitation : CPR) รุ่น1

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio pulmonary resuscitation : CPR) ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556