มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อำนวยการผลิตโดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรียบเรียงเนื้อร้องโดย นายณรงค์ แผลงศร
ร่วมขัดเกลาเนื้อร้องโดย คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อร้อง

พวกเรา สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
มีเป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี
เจ้าหน้าที่ มีความสุข ทุกคืนวัน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ
ทำงานเป็นทีม รวมพลัง ร่วมใจกัน
ยึดมั่น ศรัทธา อุดมการณ์

บริการ คุณภาพ มาตรฐาน
บริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการจัดการ
สร้างสรรค์ ชาวประชา สุขภาพดี

พัฒนาตน เร่งสร้างสิ่งใหม่
เอาใจใส่ ประชาชน ทุกถิ่นที่
อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ สามัคคี
ชาวอุบลฯ มีความสุข มั่นคงยั่งยืน