ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขโดยจัดกระบวนการกลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดทำรายละเอียดมาตรการ เป้าหมาย แผนงาน โครงการงบประมาณร่วมกัน โดยยึดปัญหาประชาชนเป็นเป้าหมายหลักและใช้กลไกคณะกรรมการในการทำงานร่วมกันในแต่ละประเด็น15ประเด็น ได้แก่

 1. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 2. ระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
 3. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
 4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน
 5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น
 6. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
 7. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
 8. ด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค
 9. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 10. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 11. ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด
 12. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้
 13. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน
 14. ด้านพัฒนาบุคลากร
 15. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

[Download not found] [Download not found] [Download not found]