“สธ.ห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย สุขใจทั้งครอบครัว” รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ “ลดเร็ว ลดเสี่ยง”

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ใช้ชื่อว่า “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม 2562 หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในช่วงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เป้าหมายการดำเนินการ

  1. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
  2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง

ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 กระทรวงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดย ศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนด 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน คือ

  1. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด
  2. แก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อม ริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
  3. คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท
  4. เตรียมพร้อม ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่
  5. ตรวจสอบความปลอดภัย ของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย
  6. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง