รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2557 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2557 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายลําพูน ฉวีรักษ์ เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานในครั้งนี้