รายงานสรุปการให้บริการของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567