วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี