วันมะเร็งโลก ปี 2556 – รู้ไหม…มะเร็งไม่ร้ายอย่างที่คิด มาร่วมกันป้องกันมะเร็งกันเถอะ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก จากการที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Unionfor International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดให้มีวันมะเร็งโลกขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและวิธีปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสเสี่ยง


องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีประชากรราว 84 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 หากทุกประเทศยังไม่มีมาตรการการป้องกันโรคและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยมะเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง โดยปี 2551 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 70,334 ราย เป็นเพศชาย 35,484 ราย และเพศหญิง 34,850 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในผู้ชายเป็นมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเน้นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก ส่วนผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก3 โดยมะเร็งทั้งสองชนิดนี้สามารถตรวจพบในระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาดได้
ถึงแม้มะเร็งจะเป็นโรคร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ข้อมูลที่ควรทราบคือ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ และ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถตรวจพบในระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาดได้3 ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะการมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค จึงถือเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจ องค์การอนามัยโลกยังได้แนะนำให้ทุกประเทศพัฒนาโครงการระดับชาติเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและวิธีการป้องกันโรคมะเร็ง
หัวข้อที่ UICC ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ในปีนี้คือ “Cancer – Did you know? – รู้ไหม…มะเร็งไม่ร้ายอย่างที่คิด มาร่วมกันป้องกันมะเร็งกันเถอะ

ทีมา