[สาระความรู้] การป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลตัวเองช่วงอากาศหนาวเย็น

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีข้อแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลตัวเองอย่างไร…ในช่วงอากาศหนาวเย็นโดยมี ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว และข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงเหตุที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพดังนี้

CC-PR-01

ที่มา: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

[Download not found]