อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว สรุปรายงานการวิจัย งวดที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 ณ ด่านประเพณีปากบ้องสอนคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี