เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลการพัฒนางานดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลการพัฒนางานดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยแยกเป็นสาขาดังนี้

  • เครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คปสอ.ที่มีผลงานโดดเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ปี 2560
  • คปสอ.ที่มีการพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น ปี 2560
  • อำเภอที่มีบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ปี 2560
  • การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังดีเด่น ปี 2560
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1533793556665377.1073741975.311434945567917]