เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับโล่เกียรติคุณ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต “การบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลสองคอน”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับโล่เกียรติคุณ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต “การบูรณาการการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลสองคอน” ภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอลงสู่ชุมชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค