เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้ร่วมกับเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดและกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1943268419051220.1073742047.311434945567917]