เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561 ดำเนินงานโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ ค่านิยม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนในชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยได้รับความสนใจและร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน

สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยร่วมเดิน วิ่งและบันทึกสถิติการวิ่งสะสมให้ครบ 199 กิโลเมตร จนถึงสิ้นปี 2561 หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ

  • คุณชนะจิต ศรีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร 045-496017
  • คุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401
  • คุณวิริยา ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401