เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.25 62

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 (25 กรกฎาคม 2562)