เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางศิวาภรณ์ เงินราง รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร