เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย ดร.แพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร