เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะห้องการสาธารณสุขเมืองละคอนเพ็ง​ แขวงสาละวันเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563