เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
1.อสม.หมอประจำบ้าน อยู่ที่ชุมชน (ใกล้ตัว)
2.หมอสาธารณสุข อยู่ที่ รพ.สต. (ใกล้บ้าน)
3.หมอครอบครัวประจำตัว อยู่ที่โรงพยาบาล (ใกล้ใจ)
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี