เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ฝึกซ้อมแผนแบบ Table Top Exercise กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ฝึกซ้อมแผนแบบ Table Top Exercise กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี