เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ได้แล้ววันนี้

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556  ได้แล้ววันนี้ (โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัชฏากร ได้ที่งานการเงิน กลุ่มงานการจัดการทั่วไป)

RD-Site-fs8