เอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2557

ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยเพื่อเปาหมายที่สําคัญคือประชาชนชาวอุบลราชธานี มีสุขภาพดี โดยไดใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนการสรางสุขภาพและปองกันโรค การรักษาพยาบาล การสงตอ การคุมครองผูบริโภค และการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดทิศทางในการทํางานที่สําคัญคือ จะมุงพัฒนาหนวยงานดานบริหารและบริการใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน “เปนเลิศดานบริหาร ไดมาตรฐานดานบริการ” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย

  • ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย
  • ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได
  • ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ใหสามารถสนับสนุนการจัดบริการไดอยางมีคุณภาพ ใหมีการขับเคลื่อนกระบวนการทํางานโดยใชกลยุทธหลัก 2 กลยุทธ คือ กลยุทธหมูบานจัดการสุขภาพ กลยุทธสุขศึกษาประชาสัมพันธ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2557 ขึ้นเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด สามารถจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ถูกตองตามขอบเขต คํานิยามที่กําหนด ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และกลุมงานทุกกลุมงานที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทําเอกสารฉบับนี้

[Download not found]