แจ้งการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

แจ้งการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกคนเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว