แจ้งการรับบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ตามที่ ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตอบรับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อเข้าร่วมโครงการการใช้สิทธิบริการทางแพทย์ กรณีทันตกรรมจากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี กรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน นั้น

ในการนี้ ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในกลุ่มงานของท่าน เข้ารับบริการกรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยสามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

Download “ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf”

ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf – Downloaded 502 times – 119.49 KB