แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่ยังไม่ตรวจสุขภาพประจำปี 2556

แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่ยังไม่ตรวจสุขภาพประจำปี 2556
เนื่องด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ซึ่งระยะเวลาดำเนินการได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังมีบุคลากรบางส่วนยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ติดตามบุคลากรในหน่วยงานมาดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2556 รายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นายมนตรี บุดดีวัน
2 นายคะนอง พุมโสม
3 นางธนพร แก้วเนตร
4 นางสาวมณฑิชา วงศ์สุวรรณ
5 นายธีระพงษ์ เพชรพันธ์
6 นายสืบศักดิ์ คนบุญ
7 นางอาด คนบุญ
8 นายเฉลิมชัย โตสงค์
9 นพ. ลิต แสงแก้ว
10 นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
11 ทพ.ณัฐวุฒิ ชัฎพลชัย
12 ทพ.ญ.ชนม์นิภา มุระชีวะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล