แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2556 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ถึง 4 มกราคม 2557 จึงขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

  • กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 [highlight background=”#fa401e”]วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557[/highlight] ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
  • กำหนดการ งานสปอร์ตไนท์ สาธารณสุขสัมพันธ์ 2556 4 มกราคม 2557
    ณ วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี
  • การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556

โดยเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ
[Download not found]