แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.

แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. พบปริมาณฝุ่น

PM 2.5 = 30.5 มคก./ลบ.ม
อยู่ในระดับ ปานกลาง

🟨 คำแนะนำ
ประชาชนทั่วไป : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง :
-ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
-ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ใช้แรงมาก
-หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

เทียบค่ากับข้อมูล Gistda/lifedee/เช็คฝุ่น/air4thai
ผู้รายงาน: งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร