แจ้งแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2557 ระหว่างวันที่ 2 – 10 ก.ย. 2557

เนื่องด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอแจ้งแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2557 ดังนี้

วัน เดือน ปี หน่วยงาน
2 ก.ย. 2557 บริหารงานทั่วไป
3 ก.ย. 2557 กลุ่มงานเวชศาสตร์
4 ก.ย. 2557
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 • งานทันตกรรม
 • งานเภสัชกรรม
5 ก.ย. 2557
 • งานเอ็กเรย์
 • งานคุณภาพ
 • งานผู้ป่วยใน
8 ก.ย. 2557
 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • งานผู้ป่วยนอก
9 ก.ย. 2557
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานชันสูตร
 • งานกายภาพบำบัด
 • งานเวชระเบียน
10 ก.ย. 2557
 • งานห้องคลอด
 • งานจ่ายกลาง
 • งานซักฟอก
 • ** อื่น ๆ /

** ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจสุขภาพ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. พักผ่อนให้เพียงพอในคืนวันก่อนตรวจ
 2. ผู้ที่ตรวจโปรแกรมที่ 1 (อายุมากกว่า 35 ปี) หรือผู้ที่ต้องการตรวจตามโปรแกรมที่ 1 ก่อนเจาะเลือดต้องงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 3. สตรีที่มีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดแล้ว อย่างน้อย 3 วันจึงตรวจปัสสาวะ
 4. สตรีตั้งครรภ์งดเว้นการเอ็กเรย์ปอด

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 1. ผู้เข้าทำการตรวจยื่นบัตรที่ห้องบัตร
 2. เจาะเลือดที่งานชันสูตร
 3. เอ็กเรย์
 4. เข้าพบแพทย์