แนวทางการวินิฉัยและดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรีย ปี 2558

แนวทางการวินิฉัยและดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรีย ปี 2558 โดยเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสถานบริการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ที่มีผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาและแนวทางการใช้ยารักษามาลาเรียของประเทศ ในปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการักษา-ไข้มาลาเรียประเทศไทย-2558 (20098 downloads )