[แนะนำ/คู่มือ/Feature] ระบบงานตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เนต (Internet Authentication Service)

[แนะนำ/คู่มือ/Feature] ระบบงานตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เนต (Internet Authentication Service)

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดทำเว็บไซต์ (https://www.psh.go.th) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร รวมทั้งจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล ระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชม/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วัตถุประสงค์

ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 มาออกมาบังคับใช้ เพื่อเอาผิดกับบุคคลที่กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 ด้วย โดยได ติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้ าใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของบุคลากร ในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สาหรับรายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 2550 ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อผู้ให้บริการดังนี้

ข้อ ๘ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและในการเก็บข้อมูลจราจรนั้นต้องสามารถระบุ ายละเอียดผู้ใช้ บริการเป็นรายบุคคลได้ (Identification and Authentication)
ข้อ ๙ เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงผู้ให้บริการต้องตังนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ มิลลิวินาที

ดังนันทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมเป็นตัวตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเครื่องลูกข่าย หากข้อมูล Username และ Password ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ หรือเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภายนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้

**อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

แนะนำการเข้าใช้งานระบบ

การเข้าใช้งานอินเตอร์เนตนอกเหนือจากเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและระบบตรวจสอบสิทธิ์ประชากร (UCSearch) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะต้องผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตก่อน โดยมีขั้นตอนการใช้งาน/ตรวจสอบสิทธิ์ดังนี้

 1. เปิดเว็บไซต์ด้วยเบราเซอร์ที่ติดตั้งในเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานอยู่ อาทิ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome หรือเบราเซอร์อื่น ๆ จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลดังนี้
  PSH-Manual-IAS-00
 2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน Username ในช่อง Username
 3. กรอกรหัสผ่าน Password ในช่อง Password
 4. คลิกปุ่ม Sign in เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
 5. เริ่มใช้งาน โดยจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดผู้ใช้งานขณะนั้น ห้ามทำการปิดจนกว่าผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ
 6. หากต้องการทราบขั้นตอนการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถคลิกเมนู ช่วยเหลือ ดังรูป
  PSH-Manual-IAS-01
 7. **ระบบรองรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดจอหลากหลาย และ Tablet ซึ่งมีมาตรฐานของขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน  ตลอดจนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
  responsive_nettsider

แนะนำการออกจากระบบ

 1. เปิดเว็บไซต์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (www.psh.go.th) ด้วยเบราเซอร์ที่ติดตั้งในเครื่องลูกข่าย อาทิ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome หรือเบราเซอร์อื่น ๆ
  PSH-Manual-IAS-07
 2. คลิกที่ลิงค์เชื่อมโยงระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Authentication Service) บริเวณหมายเลข 2 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานขณะนั้นให้ทำการคลิกปุ่ม Sign Out เพื่อออกจากระบบ

คู่มือและการช่วยเหลือการใช้งาน

 • หน้าจอแสดงขั้นตอนการใช้งาน
  PSH-Manual-IAS-02
 • หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้งาน
  PSH-Manual-IAS-03
 • หน้าจอแสดงปัญหาและการแก้ไข
  PSH-Manual-IAS-04
 • หน้าจอแสดงเอกสารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  PSH-Manual-IAS-06
 • หน้าจอแสดงคุณสมบัติของระบบและข้อมูลการติดต่อ
  PSH-Manual-IAS-05

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. อินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลโพธิ์ไทรมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารใน World Wide Web โดยข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่รับส่งข่าวที่เป็นความลับของทางราชการหรือในทางที่ผิดกฏหมาย ซึ่งได้แก่(และไม่จำกัดอยู่ที่) เอกสารสิทธิ์ เอกสารซึ่งทางการตีความว่าเป็นการข่มขู่หรือลามกอนาจาร ข้าพเจ้ารับรองว่าหากมีการกล่าวหาว่ากระทำ หรือถูกกระทำสิ่งที่เข้าข่ายผิดกฏหมายข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
 2. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่่อนไข กฏระเบียบ มารยาท (Rule and Regulation/Etiquette) ที่่อินเตอร์เนตโรงพยาบาลฯ หรือ Internet Society กำหนดขึ้นและที่กำหนดต่อไปในอนาคต โรงพยาบาลฯ มีสิทธิ์จะระงับการใช้ของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฏเกณฑ์และมารยาทใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องตักเตือนล่วงหน้า
 3. ไม่อนุญาติให้ทำการค้าใด ๆ ผ่านระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น การแจ้งความจำหน่ายซื้อสินค้า การนำข้อมูลไปขายต่อและการเปิดบริการอินเตอร์เนตแ่่กบุคคลทั่วไป เพื่อแสวงหากำไรถือว่าเป็นการละเมิดขอบเขตบริการอินเตอร์เนต
 4. ข้าพเจ้าจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่นไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้นการเผยแพร่ข้อความส่วนตัวที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้าง โดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้เขียน การใช้ภาษาไม่สุภาพ การเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ เช่น World Wide Web Newsgroup หรือ Mailing list หรือ Mail หรือการแพร่ข้อความ ล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น หากมีปัญหาทางด้านความประพฤติเสื่อมเสียจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบ
 5. ข้าพเจ้าจะไม่บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป ใช้งาน
 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรักษาความลับ Password ของตนเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกใช้ Password ของข้าพเจ้าไป บุกรุกเข้าเครื่องหรือเครือข่ายของโรงพยาบาลโพธิ์ไทรหรือเครือข่ายอื่น ๆ
 7. โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้าออกอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลโพธิ์ไทรแต่อย่างใดและอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจะไม่รับประกันในคุณภาพของการรับ–ส่งข้อมูลข่าวสารและ down–time ของ ระบบบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่รับผิดชอบในความเสียหายของข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุด ความล่าช้าของการจราจร บนเครือข่าย หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดย ข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่น ๆ
 8. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลโพธิ์ไทรไปกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และหากมีการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยจะเอาผิดกับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรไม่่ได้้ทั้งสิ้น

ปัญหาและการแก้ไขในกรณีที่เกิดจากการใช้งาน

 • ระบบมีข้อความแจ้งเตือนว่า Invalid username or password หมายถึง กรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • ระบบมีข้อความแจ้งเตือนว่า Web browser did not send challenge response (try again, enable JavaScript) หมายถึง เว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้งานไม่เปิดการทำงานของจาวาสคริปท์
 • ระบบมีข้อความแจ้งเตือนว่า No more sessions are allowed for user (ชื่อผู้ใช้งาน) หมายถึง มีผู้ใช้งานท่านอื่นที่กำลังใช้ชื่อผู้ใช้งานดังกล่าว อาจเกิดได้จาก
  • ท่านกำลังใช้งานผ่านอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นอยู่ ให้ทำการ ออกจากระบบ/Log out จากเครื่องดังกล่าวก่อน
  • มีบุคคลอื่นกำลังใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานของท่าน ศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยใช้แบบฟอร์ม PSH-ChangePassword-Form กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ยื่นที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเวลาราชการ
 • ในกรณีที่ไม่มีชื่อเข้าใช้งาน Username ่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอชื่อเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านได้โดยใช้แบบฟอร์ม PSH-Registration authenticated Form กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเวลาราชการ
 • หากผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานอินเตอร์เนตมากกว่า 15 นาที ระบบจะทำการ ออกจากระบบ/Log out ให้อัตโนมัติ

รูปที่เกี่ยวข้อง