แผนการตรวจสุขภาพประจำปี ปี2556 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี2556
วัน เดือน ปี หน่วยงาน
15/8/2556 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(รวมทั้งศูนย์ช่าง ศูนย์ยาน โรงครัว ยาม)
16/8/2556 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ งานห้องคลอด
19/8/2556 งานทันตกรรม ยุทธศาสตร์ IT ประกัน กลุ่มงานเภสัชกรรม
20/8/2556 งานผู้ป่วยใน
21/8/2556 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
22/8/2556 งานชันสูตร งานจ่ายกลาง งานซํกฟอก งานแพทย์แผนไทย
23/8/2556 งานผู้ป่วยนอก X-ray งานกายภาพบำบัด งานพัฒนาคุณภาพ
เกณฑ์การตรวจสุขภาพสำหรับบุึคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี2556

  • สำหรับบุคคลากรทุกคน

1.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด(CBC)
2.ตรวจปัสสาวะ(UA)
3.เอกซเรย์ทรวงอก(CXR)
4.ตรวจสุขภาพช่องปาก
5.ตรวจร่างการทั่วไปโดยแพทย์

  • อายุ35ปีขึ้นไป

-ตรวจการทำงานของตับ(LFT)
-ตรวจการทำงานของไต(BUN-Cr)
-ตรวจ Uric acid
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
-ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglycerride)
-EKG

  • เพศหญิง

-ตรวจมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้มีบุตรแล้ว หรืออายุ 30 ปีขึ้นไป
-ตรวจก้อนในเต้านม

  • ลักษณะงาน
  • ผู้ประกอบอาหาร

-ตรวจหนอนในพยาธิ
-ตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ

  • ผู้สัมผัสฝุ่นควัน

-ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด(Lung Function test) เช่น ซักฟอก ช่างซ่อม

  • ผู้สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง

-ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบ บี(HBsAg,HBsAb)ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด

  • ตรวจการมองเห็น

-ตรวจการมองเห็น เช่นพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ชันสูตร ผู้ที่ปฎิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์

  • ตรวจการได้ยิน

-ตรวจการได้ยิน เช่นพนักงานขับรถ ช่างซ่อมบำรุง หน่วยจ่ายกลาง ซักฟอก

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

   -งดน้ำงดอาหารหลัง 20.00 น. สำหรับบุคลากรที่จะตรวจ ระดัีบน้ำตาลในเลืิอด ไขมันในเลือด

  • ภาคเช้า(07.00 – 12.00น.)

-ยื่นบัตรที่้ห้องบัตร
-เจาะเลือดที่ห้องชันสูตร
-เอกซเรย์ (CXR)

หมายเหตุ บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสียง (ญาติสายตรงเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง)ที่อายุน้้อยกว่า 35 ปี ให้ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือดเพิ่มเติม

ตารางการเข้าตรวจร่างกาย และรับคำแนะนำจากแพทย์
ช่วงบ่าย (13.00-16.00น.)

  -ตรวจคลื่นหัวใจ(บุคคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป)
   -ตรวจช่องปาก
   -นำฟิล์ม CXR ไปพบแพทย์
  -ตรวจ ULtrasound (สำหรับบุคลากรอายุ 40 ปีขึ้นไป)
หมายเหตุ ขอให้บุคลากรทุกท่านมาตรวจสุขภาพตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง