โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม