โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม