โครงการอบรมต้นแบบไร้พุง

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิตเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอาทิ อัตราป่วยจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ปี 2546-2547 เปรียบเทียบกับการสำรวจสุขภาพปี 2551-2551 พบว่าโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 259 ราย เพิ่มเป็น 1,349 รายต่อประชากรแสนคน โรคเบาหวาน จาก 258 เพิ่มเป็น 954 รายต่อประชากรแสนคน โรคหัวใจขาดเลือด จาก 98 ราย เพิ่มเป็น 398 รายต่อประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง จาก 72 ราย เพิ่มเป็น 206 รายต่อประชากรแสนคน นอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรไทยมีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเพียงพอลดลง รับประทานผักและผลไม้ลดลง มีสถิติป่วยและตายจากโรคติดต่อไม่เรื้อรังเพิ่มมากขึ้น

จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาระโรคนี้ในอนาคตขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การใช้แรงกายที่เหมาะสม และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งนี้ การวางแผนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ควรเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงร่วม ได้แก่ภาวะอ้วนลงพุง ภาวะไขมันในเลือดสูง

ทางผู้จัดการได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้บุคคลากรขององค์กรโรงพยาบาลมีความรู้และตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง ของอำเภอโพธิ์ไทรต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตร 2 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจำนวน 45 คน อสม 20 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981006948610710.1073741843.311434945567917]