โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒