โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร