โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณ
1.คุณเทพฤทธิ์ นนทะบุตร วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
2.คุณพิบูล คันธจันทน์ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
[รุ่นที่ 1] 2 กันยายน 2562