โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร