โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำคณะนักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันจากคณะพยาบาลศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิิทธิประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันได้มาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอด : การอยู่ไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลและศึกษาวัฒธรรมชีวิตของชาวไทย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1753742321337165.1073742016.311434945567917]